telefon Po-So 9:00 - 17:00 | Lucie: +420 702 159 591, info@gangstastar.com
Nákupní taška
0 Kč (0 ks)
  • ecko
  • DNGRs

Jak nakupovat

 

Objednávky zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Gangstastar.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři v objednávce. Vyplněním formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Gangstastar.com dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@gangstastar.com nebo na telefonu 702 159 591

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající může změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota již přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění.

Dodání zboží

Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu bude toto zboží doručeno prostřednictvím služeb České pošty  a.s., a to do 24hodin od data odeslání objednávky!

Kupujícímu se bude k ceně zboží připočítávat poštovné + balné v ceně 120 Kč. V případě, že celková cena objednaného zboží překročí hranici určenou prodejcem (pro ČR 3000 Kč), vztahuje se na objednávku doprava zdarma.

Platební podmínky

Zboží bude dodáno na dobírku (objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti). Výjimku tvoří objednávky placené předem na účet, zde pak kupující nehradí poštovné! Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 53 a násl zákona č. 40/1964 Sb., má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění! V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odstavců 4 a 6 zákona č. 40/1964 Sb., činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Kupující může realizovat toto své právo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců, nebo osobně na prodejně.

V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení!
  • zboží musí být vráceno včetně původního nepoškozeného obalu!
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů
  • spočívajících ve hře nebo loterii

Peníze jsou vráceny platbou převodem na účet, který kupující(odstupující) zašle prodávajícímu. Zboží zasílejte vždy doporučeně, nikoliv na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na emailové vyžádání smazat z databáze.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

nahoru